Kalendarz Imprez

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW i KARNETÓW

Hala Olivia Gdańsk Al.Grunwaldzka 470

Definicje

 1. Organizator Sprzedaży - GDAŃSKI KLUB SPORTOWY "STOCZNIOWIEC", AL. GRUNWALDZKA 470, 80-309 GDAŃSK, zarejestrowan w rejestrze stowarzyszeń oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000059293, NIP: 5840902718, REGON: 00702392600000
 2. Obiekt - Hala Sportowo-Widowiskowa Olivia Al.Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk.
 3. System – Elektroniczny System Sprzedaży Biletów i Karnetów prowadzony na potrzeby imprez masowych, w tym imprez sportowych organizowanych w Obiekcie przez Organizatora Sprzedaży pod adresem internetowym bilety.stoczniowiec.org.pl.
 4. Kupujący – oznacza osobę zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Biletu lub Karnetu za pośrednictwem Systemu lub w Punkcie Sprzedaży.
 5. Impreza - imprezy masowe organizowane w obiekcie w rozumieniu przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.)
 6. Karnet – uprawnia do wejścia i uczestnictwa w określonych imprezach więcej jak jeden raz.
 7. Bilet – jednorazowe uprawnienie do wejścia i uczestnictwa w imprezie i przypisanym Użytkownikowi konkretnym miejscem w Obiekcie.
 8. Punkt Sprzedaży – stacjonarna wyodrębniona organizacyjnie placówka, w której oferowane są do nabycia Bilety i Karnety, oraz wybrane kasy prowadzone przez Organizatora Sprzedaży na terenie Obiektu.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zakup Biletu lub Karnetu oraz korzystanie z serwisu bilety.stoczniowiec.org.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedaż prowadzona jest przez Organizatora Sprzedaży.
 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Organizatorem zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Użytkownika i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu, Karnetu. Za chwilę zapłaty przyjmuje się wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora, bądź uiszczenia zapłaty w punkcie sprzedającym Bilety / Karnety. Potwierdzenie dokonania transakcji za pośrednictwem www jest dostępne w zakładce TWOJE ZAKUPY w profilu nabywcy w serwisie https://bilety.stoczniowiec.org.pl.
 5. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika z potwierdzeniem zakupu Biletu / Karnetu.
 6. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Biletów, Karnetów.
 7. Bilet, Karnet jest własnością osoby, której dane osobowe są przypisane do danego dokumentu.
 8. Karnetu, Biletu nie wolno odstępować ani odsprzedawać innym osobom bez zgody Organizatora.
 9. Wykorzystując Bilet lub Karnet, Kupujący akceptuje ogólne warunki i zasady ustalone przez Organizatora Sprzedaży oraz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Obiektu i Regulaminem Imprez.
 10. Kupujący oświadcza, że będzie korzystał z Elektronicznego Systemu Sprzedaży Biletów wyłącznie w celu zakupu Biletu, Karnetu bądź założenia profilu.
 11. Organizator Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony brak możliwości korzystania przez Kupujacego z Systemu.
 12. Karnetów lub Biletów nie sprzedaje się osobom poniżej 18 roku życia.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy z przyczyn losowych oraz spowodowanych siłą wyższą.

Ogólne zasady sprzedaży Biletów i Karnetów w Systemie

 1. System sprzedaży on-line na stronie https://bilety.stoczniowiec.org.pl jest serwisem sprzedaży, w którym odbywa się dystrybucja Biletów, Karnetów na Imprezy odbywające się w HSW OLIVIA
 2. Realizacja płatności w systemie sprzedaży on-line przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu PayU S.A. (z siedzibą w Poznaniu ul. Marcelińska 90). Zapłata jest regulowana przez Użytkownika z własnego konta bankowego.
 3. System płatności on-line obsługuje następujące sposoby płatności: Szybki przelew bankowy ON LINE.
 4. Każda umowa rejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora Sprzedaży.
 5. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia. Bilety i karnety pozostają własnością klubu do momentu odnotowania płatności na rachunku Organizatora.
 6. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty wynosi 24 godziny (z wyłączeniem weekendów). W przypadku braku wpłaty w określonym terminie Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia, transakcja zostanie anulowana, a miejsce w przypadku zakupu Biletu lub karnetu zwolnione.
 7. W celu udokumentowania faktu dokonania płatności, w sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi wydrukowany z zakładki TWOJE ZAKUPY Bilet, Karnet lub potwierdzenie dokonania transakcji.
 8. Wszelkie zmiany niniejszych zasad obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej https://bilety.stoczniowiec.org.pl.
 9. Harmonogram sprzedaży Biletów i Karnetów oraz obowiązujący cennik znajdują się na stronie Organizatora https://bilety.stoczniowiec.org.pl.
 10. Uwagi i zapytania zaprosimy kierować na adres dzialimprez_[malpa]_stoczniowiec.org.pl lub tel. (058) 552 20 91 do 96.

Rejestracja w systemie https://bilety.stoczniowiec.org.pl

 1. W celu dokonania jakiejkolwiek transakcji w serwisie https://bilety.stoczniowiec.org.pl tj. zakupu Biletu, Karnetu należy zarejestrować się w serwisie https://bilety.stoczniowiec.org.pl - założyć swój profil Kupującego.
 2. W celu przeprowadzenia procesu rejestracji Kupujący:
  • Wchodzi na stronę https://bilety.stoczniowiec.org.pl, a następnie w zakładkę "Rejestracja".
  • Wprowadza dane zgodnie z formularzem danych osobowych
  • Akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  • Następnie zatwierdza wprowadzone dane osobowe – poprzez wybór opcji "zarejestruj"
  • Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu link aktywacyjny potrzebny do zakończenia procesu rejestracji.

Procedura sprzedaży Biletów

 1. Sprzedaż online dla zarejestrowanych kibiców, posiadających pełen profil:
  1. Logujemy się na stronie www.bilety.stoczniowiec.pl wpisując w polu PESEL numer pesel oraz poniżej w polu HASŁO nazwisko wielkimi literami. W przypadku, gdy hasło zostało zmienione przez użytkownika wpisujemy własne.
  2. Wprowadzone dane zatwierdzamy poprzez kliknięcie na ZALOGUJ.
  3. Klikamy na dostępne wydarzenie, a następnie na przycisk "KUP BILET".
  4. Wybieramy miejsce spośród dostępnych i klikamy w opcję „dodaj do koszyka”
  5. Dokonujemy płatności poprzez kliknięcie w opcję „przejdź do płatności” UWAGA! Opłaty za zakupione miejsce można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca, czy płatności w punkcie sprzedaży. Po zaksięgowaniu przelanej kwoty status transakcji z „oczekuje na płatność” ulegnie zmianie na „wydrukuj bilet”. Informacja zostanie przesłana na adres email podany w profilu.
  6. Przechodzimy do zakładki Twoje bilety
  7. Drukujemy bilet klikając w „wydrukuj bilet”.
  8. Sprawdzamy poprawność wydruku i ewentualnie ponawiamy wydruk.

Procedura zwrotu Biletu

 1. Procedura zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem serwisu bilety.stoczniowiec.org.pl:
  1. Bilety zakupione przez serwis www można zwrócić najpóźniej dzień przed meczem w godzinach otwarcia stacjonarnego Punktu Sprzedaży.
  2. Bilety zakupione w stacjonarnych punktach sprzedaży można zwrócić przed rozpoczęciem się imprezy, na którą zostały kupione.
  3. Bilety nie podlegają zwrotowi po rozpoczęciu się imprezy, na którą zostały kupione.
  4. W celu dokonania zwrotu Biletu należy osobiście udać się do siedziby Operatora Sprzedaży z dokumentem tożsamości, zakupionym Biletem, potwierdzeniem dokonanej transakcji (wydrukowanym z zakładki TWOJE ZAKUPY) oraz danymi i numerem konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot pieniędzy za Bilet.
  5. Zwrotu może dokonać wyłącznie osoba, która zakupiła Bilet lub dla której Bilet został zakupiony po wypełnieniu formularza zwrotu Biletu.
  6. Poprawnie wypełniony i zweryfikowany przez pracownika formularz będzie podstawą do zwrotu równowartości zakupionego Biletu pomniejszonego o opłatę manipulacyjną. Zwrotowi nie podlega opłata manipulacyjna uiszczona na etapie zakupu Biletu.
  7. Zwrot pieniędzy za zakupiony Bilet będzie zrealizowany w ciągu 7 dniu od daty złożenia formularza w kasie klubu - na konto bankowe w nim wskazane.
  8. W przypadku odwołania meczu Bilet zachowuje ważność na nowy termin rozegrania meczu lub jeżeli nabywca Biletu wyrazi taką wolę otrzyma zwrot równowartości zakupionego Biletu wraz z opłatą manipulacyjną.
Formularz zwrotu/reklamacji

Prawa i Obowiązki Stron

Kupujący zobowiązany jest:
 1. Korzystać ze strony transakcyjnej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności.
 3. Nie wykorzystywać strony transakcyjnej w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
 4. Organizator Sprzedaży ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku naruszenia przez Kupującego niniejszego regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych dotyczących karty płatniczej.
 5. Kupujący oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

Polityka ochrony danych osobowych

 1. Do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych, Organizator Sprzedaży może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. Nazwisko i imiona Kupujacego,
  2. Numer ewidencyjny PESEL lub, gdy ten numer nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. Serię i numer dokumentu tożsamości,
  4. Datę urodzenia.
  5. Adres zamieszkania,
  6. Adresy elektroniczne Kupującego.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), Organizator imprezy zapewnia identyfikację osób uczestniczących w tej imprezie. Stosownie do treści art. 13 ust. 4 pkt 2 tejże ustawy zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące obejmuje w przypadku rozgrywek meczów piłki nożnej w ramach ligi zawodowej: imię i nazwisko, wizerunek twarzy oraz numer PESEL, a w razie, gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dane te są przechowywane przez Organizatora przez okres 2 lat od dnia odbycia się meczu piłki nożnej (art. 13 ust. 5 ww. ustawy).
 3. Wskazanie adresu korespondencyjnego następuje na potrzeby postępowania, które może być prowadzone przez organizatora piłki nożnej w oparciu o art. 14 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62, poz. 504).
 4. Administratorem danych osobowych jest Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec z siedzibą w Gdańsku przy AL. Grunwaldzkiej 470, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000059293, NIP: 584-09-02-718, REGON 007023926.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych swoich danych osobowych, wraz z prawem do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu wykonania tych praw prosimy o kontakt pod adresem: dzialimprez_[malpa]_stoczniowiec.org.pl .
 6. Administrator przetwarza także Państwa dane osobowe gromadzone przez system monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie obiektu, a także usunięcia po upływie terminu określonego w art. 13 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 7. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej, Organizator Sprzedaży może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 8. Organizator Sprzedaży wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust.2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 9. Organizator Sprzedaży może przetwarzać, za zgodą Kupującego i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt. 2 o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Kupującego, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 10. Organizator Sprzedaży może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez Kupującego z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 11. Organizator Sprzedaży udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 12. Organizator Sprzedaży nie może przetwarzać danych osobowych Kupującego po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.
 13. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Organizator Sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są: niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Kupujący wyraża zgodę, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust.1, dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 14. Organizator Sprzedaży, który przetwarza dane osobowe Kupującego/usługobiorcy, jest obowiązany zapewnić Kupującemu dostęp do aktualnej informacji o: możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla Kupującego stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 16. W przypadku uzyskania przez Organizatora Sprzedaży wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator Sprzedaży może przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 17. Organizator Sprzedaży może powiadomić Kupujacego o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. Uczestnik imprezy masowej organizowanej w obiekcie HSW OLIVIA, wchodzący lub przebywający na nim, zobowiązany jest zachować dokumenty uprawniające go do przebywania w obiekcie przez cały czas trwania imprezy masowej oraz okazać je na każde żądanie służb porządkowych lub informacyjnych organizatora imprezy.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby GKS Stoczniowiec.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są także według prawa polskiego.
Proszę czekać - trwa ładowanie treści